Aktualności

Body: 

23-06-2020 r.

Posiedenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI).

08-04-2020 r.

Posiedenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI).

30-12-2019 r.

Złożenie wniosku o zatwierdzenie Dokumentacji geologiczno - inżynierskiej i hydrogeologicznej we właściwym organie administracji geologicznej.

20-12-2019 r.

Przekazanie Zamawiającemu Elementów Koncepcji Programowej po weryfikacji.

27-06-2019 r.

Przekazanie Zamawiającemu Elementów Koncepcji Programowej do weryfikacji.

14-06-2019 r.

Przekazanie Zamawiającemu materiałów do przeprowadzenia Audytu BRD.

10-05-2019 r.

Rozpoczęczie realizacji robót geologicznych.

19-04-2019 r.

Uzyskanie decyzji zatwierdzającej Projekt Robót Geologicznych.

11-12-2018 r.

Złożono wniosek o zatwierdzenie Projektu Robót Geologicznych we właściwym organie administracji geologicznej.

31-10-2018 r.

Opracowano i przekazano Zamawiającemu Projekt Robót Geologicznych

27-09-2018 r.

Opracowano i przekazano Zamawiającemu "Materiały do Oceny Wpływu na Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego".

13-08-2018 r.

Rozpoczęcie prac nad „Materiałami do oceny wpływu przedsięwzięcia na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wariantu wybranego DoŚU”

27-07-2018 r.

Podpisana została umowa nr 179/2018 na wykonanie Opracowania elementów Koncepcji Programowej
inwestycji pn. „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec w km ok. 561+500
do węzła „Cicibór” (z węzłem) w km ok. 625+000”

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com