Inne dokumenty

Body: 

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20.12.2011 r. znak WOOŚ-II.4200.1.2011.MW o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A2 na odcinku Warszawa – Kukuryki    DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com