2018-08 %2

30.07.2018 ÷ 03.08.2018

  • analiza materiałów wyjściowych do projektowania.

06.08.2018 ÷ 10.08.2018

  • opracowanie harmonogramu prac projektowych i przedłożenie Zamawiającemu wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie;
  • pozyskanie map topograficznych do celów sporządzania planów orientacyjnych.

13.08.2018 ÷ 17.08.2018

  • opracowanie i uruchomienie strony internetowej kontraktu;
  • pozyskanie archiwalnej ortofotomapy;
  • rozpoczęcie prac nad „Materiałami do oceny wpływu przedsięwzięcia na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wariantu wybranego DoŚU”.

20.08.2018 ÷ 24.08.2018

  • kontynuacja prac nad „Materiałami do oceny wpływu przedsięwzięcia na bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wariantu wybranego DoŚU”;
  • odwzorowanie osi autostrady z załącznika do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia;
  • odwzorowanie linii rozgraniczających inwestycji z załącznika do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com