2020-09 %2

31.08.2020 ÷ 04.09.2020

-  realizacja uzupełniających robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich.

07.09.2020 ÷ 11.09.2020

-  zakończenie realizacji uzupełniających robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich i przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego;

- wprowadzanie w Dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w protokole z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

14.09.2020 ÷ 18.09.2020

- wprowadzanie w Dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w protokole z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

21.09.2020 ÷ 25.09.2020

- wprowadzanie w Dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w protokole z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com